Tolken, consecutief of simultaan?

Tolken, consecutief of simultaan?

Wat is een tolk?
Een tolk is een persoon die het gesproken woord van een spreker - bij gebarentaal het gebaar - naar de toehoorder toe vertaalt. Essentieel is dat de boodschap in zijn geheel en op correcte wijze in de taal van de toehoorder wordt overgebracht. Tolken kennen de gewoontes, culturen van de landen in kwestie en weten dit feilloos in hun lichaamstaal, gebaren, houding en beleefdheidsvormen tot uitdrukking te laten komen.

Veel tolken zijn lid van een beroepsorganisatie waarbij zij de erecode en beroepscode onderschrijven. De informatie waarover ze uit hoofde van hun beroep beschikken wordt door hen als vertrouwelijk beschouwd en als zodanig behandeld.

Er worden twee manieren van tolken onderscheiden: consecutief en simultaan.

Consecutief tolken
Bij consecutief tolken luistert de tolk eerst naar de spreker, kan zelfs aantekeningen maken en zal pas, nadat de spreker is uitgesproken, de boodschap in de andere taal – of gebarentaal – overbrengen aan de toehoorder. Voordeel van deze manier van tolken is dat de aanwezigen tijd hebben om na te denken en eventuele aantekeningen te maken. Bovendien is geen speciale tolkapparatuur nodig. Nadeel is dat het consecutief tolken aanzienlijk meer tijd kost; gemiddeld duurt het dubbel zo lang als simultaan tolken. Consecutief tolken leent zich niet voor grote groepen deelnemers van verschillende nationaliteiten en bijeenkomsten waar vaak levendige discussies ontstaan. In dat geval is simultaan tolken dé oplossing.

Simultaan tolken
Bij simultaan tolken luistert de tolk naar de spreker en brengt vrijwel tegelijkertijd de gesproken boodschap over in de taal van de toehoorder – of via gebarentaal.

Simultaan tolken kan plaatsvinden in cabines, met rondleidingset of zonder gebruik van tolkapparatuur.

1. Met gebruikmaking van cabines én tolkapparatuur
U ziet het vaak in een congreszaal: een of meerdere geluidsdichte tolkencabines, ieder met twee tolken, die zien en via hun koptelefoon horen wat er in de zaal gebeurt. Zij tolken simultaan, zodat alle toehoorders in de zaal via hun hoofdset tegelijk het gesprokene in hun eigen taal te horen krijgen. Het grote voordeel is, dat de deelnemers kunnen reageren op het gesprokene en zo een levendige discussie zonder taalproblemen mogelijk maken.

2. Met gebruikmaking van een rondleidingset
Een rondleidingset wordt ingezet bij een vergadering of bespreking met beperkt aantal deelnemers. De tolk spreekt in een microfoon en de deelnemers horen de boodschap via hun hoofdset. Voorwaarde is wel, dat er niet door elkaar gesproken wordt. De tolk heeft geen hoofdset en hoort alle geruis in de ruimte.

3. Met gebruikmaking van fluistertolken
Bij gebrek aan apparatuur kan een tolk de boodschap bij één of twee personen in het oor fluisteren. Nadeel is dat het voortdurende gefluister van de tolk irritant kan zijn voor de andere luisteraars. Bovendien kan degene die naar de fluistertolk luistert niet actief aan de discussie deelnemen.

Plant u een internationaal congres of wilt u uw buitenlandse zakenrelatie in stijl ontvangen, dan is het zaak dat u tijdig overwegingen maakt, de tolk(en) vastlegt en ze inzicht geeft in het geplande programma. Relevante informatie in de vorm van brochures, (uitgeschreven) presentaties en verdere informatie over uw organisatie zijn voor de tolk belangrijk om zich goed in de betreffende materie in te kunnen leven.

Zorg op de dag zelf voor voldoende pauzes, niet alleen voor de tolken, maar ook voor de toehoorders. Tolken is vermoeiend, evenals het intensief luisteren of kijken naar de tolken.

Contact

© Tempo Translator Group B.V.

Terug naar blogs